Poniższa polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów RS Holding Rafał Szrajnert

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma RS Holding Rafał Szrajnert (zwana dalej RS holding) z siedzibą w Łodzi, ul. Janosika 151, 92-108 Łódź, NIP: 728-261-93-16.
 2. W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@rafalszrajnert.pl lub drogą tradycyjną – pisemną na adres korespondencyjny: RS holding, ul. Janosika 151, 92-108 Łódź.
 4. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do RS Holding oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez RS Holding.
 5. RS Holding zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.
 6. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

 

  1. Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików Cookie oraz innej podobnej technologii.
  2. RS Holding przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi RS Holding oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług RS Holding oraz Produktów i usług partnerów handlowych RS Holding , o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
  3. Administrator Danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i należytego wykonania umowy, jej zmiany, bądź jej rozwiązania, a ponadto dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  4. RS Holding wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych oraz brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

Przetwarzanie danych osobowych

1.Administrator Danych zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nim zasadami przetwarzania danych.
2.Podstawą przetwarzania danych osobowych przez RS Holding jest zgoda Klientów, konieczność realizacji umowy, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
a)umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
b)realizacji zamówień na Produkty i usługi RS Holding,
c)reakcji na informacje przesłane RS Holding z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
d)realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów,
e)realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług RS Holding oraz Produktów i usług partnerów handlowych RS Holding , o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
3.Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług RS Holding , zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, bądź zamówienia przez RS Holding.
4.Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług RS Holding oraz Produktów i usług partnerów handlowych RS Holding.
5.Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez RS Holding. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
6.Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
7.RS Holding będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez RS Holding, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury VAT, dochodzenia roszczeń RS Holding.
8.W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
9.W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.
10.Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług RS Holding, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny fitaktiv.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
a)z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej fitaktiv.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)
b)z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony fitaktiv.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę fitaktiv.pl.
11.W przypadku uzyskania przez RS Holding wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej fitaktiv.pl niezgodnie z Regulaminem lub z
obowiązującymi przepisami, RS Holding może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
12.Administrator Danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Klienta także po rozwiązaniu umowy, zakończeniu współpracy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie wymaganym obowiązującym prawem lub w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora Danych do retencji danych.

13.Administrator Danych ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

14.Administrator Danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

15.Administrator Danych wdrożył kontrolę dostępu oraz zastosował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, których celem jest minimalizacja skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

16.Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora Danych albo przetwarzający, z którymi Administrator Danych ściśle współpracuje.

Prawa osób, których dane dotyczą

1.Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

2.Klient będący osobą, której dane dotyczą korzysta z następujących praw: a)prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a zatem o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych; b)prawo uzyskania kopii danych – prawo zażądania od Administratora Danych przekazania kopii przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie; c)prawo do sprostowania – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia niezgodności lub błędnie przetworzonych danych osobowych oraz uzupełnienia ich w sytuacji ich niekompletności, d)prawo do usunięcia danych – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane; e)prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo zażądania od Administratora zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, jak również której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych); f)prawo do przenoszenia danych – prawo zażądania od Administratora Danych wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer.
g)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – prawo sprzeciwienia się Administratorowi Danych przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu; h)prawo wycofania zgody – prawo osoby, której dane dotyczą do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

3.W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora Danych, zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4.W przypadku, gdy Administrator Danych zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora Danych, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do: a)wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych b)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora Danych wskazany na wstępie niniejszej Polityki.

Czas przetwarzania danych osobowych

1.Administrator Danych przetwarza dane w czasie zależnym od rodzaju realizowanej na rzecz Klienta usługi co przedstawia się następująco: a) przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych odbywa się w czasie umożliwiającym jego realizację lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych b)przetwarzanie danych na podstawie zgody następuje do czasu jej odwołania c) przetwarzania danych w celu zawarcia, realizacji i wykonania umowy odbywa się do czasu zakończenia/rozwiązania umowy.

2.Administrator Danych ma prawo wydłużyć czas przetwarzania danych osobowych w sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami, a po tym czasie, wyłącznie w zakresie wymaganym obowiązującym prawem.

3. Administrator Danych nieodwracalnie niszczy i usuwa dane po upływie okresu ich przetwarzania, bądź też przeprowadza proces ich anonimizacji.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny fitaktiv.pl i jej poddomen

1.Przeglądanie zawartości witryny internetowej fitaktiv.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego

1.Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://fitaktiv.pl/kontakt/ wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie, np. w celu założenia konta, w celach kontaktowych, marketingowych, czy handlowych.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

1.Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do RS Holding i dostępnych na fitaktiv.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie. Pola te są obowiązkowe w celu zaprenumerowania elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do RS Holding.
2.Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter. Podanie imienia pozwala RS Holding zwracać się do czytelników po imieniu.
3.Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Zamawianie usług i produktów

1.Zamawianie usług i produktów oferowanych przez RS Holding za pośrednictwem fitaktiv.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie.
2.Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.
3.Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług RS Holding nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług RS Holding oraz partnerów handlowych RS Holding .
4.RS Holding zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług RS Holding .
5.Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu fitaktiv.pl  , czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów RS Holding i fitaktiv.pl.
6.Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych rfitaktiv.pl.
7.Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

1.Dane osobowe podane na serwisach należących do RS Holding przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane na zasadach zgodnych z przetwarzaniem danych osobowych.
2.RS Holding nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

1.Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do RS Holding i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez RS Holding nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

1.Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do RS Holding

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

1.RS Holding nie będzie przekazywać, udostępniać ani sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
2.W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

a) Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

i) H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym zainstalowany jest Serwis.

3. Stosowane przez Administratora technologie śledzące działania podejmowane przez Klienta na stronie Serwisu internetowego:

a) Kod śledzenia Google Analytics- w celu analizy statystyk strony internetowej Serwisu.

4.Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

1.Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie fitaktiv.pl. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie
dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
2.Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: RS Holding nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do RS Holding serwisu i newsletterów.

Regulamin

korzystania z serwisu fitaktiv.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego fitaktiv.pl, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

Definicje

 1. RS Holding – właściciel i administrator Serwisu, firma RS Holding Rafał Szrajnert (zwana dalej RS holding) z siedzibą w Łodzi, ul. Janosika 151, 92-108 Łódź, NIP: 728-261-93-16.
 2. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adresy internetowe Serwisu to https://fitaktiv.pl
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
 4. Autor – RS Holding Rafał Szrajnert, ul. Janosika 151, 92-108 Łódź, NIP: 728-261-93-16.
 5. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.
 6. Materiały Dodatkowe – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.
 7. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
 8. Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

Postanowienia ogólne

 1. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
 3. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie może dokonać rejestracji, a jeżeli powiadomi o tym administratora Serwisu, administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług lub usunąć z Serwisu wszelkie jego dane.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. RS Holding zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

Korzystanie z Serwisu

Składanie i realizacja zamówień

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktów.
 2. Produkt udostępniany jest na konto Użytkownika na okres 365 dni. W tym czasie Użytkownik może korzystać z produktu nieograniczoną ilość razy. Bądź wysyłany jest drogą email.
 3. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez RS Holding należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
 4. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 6. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania, lub mógł pobrać załączony plik PDF.
 7. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto w Serwisie.
 8. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Zasady korzystania z zakupionych Produktów

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
 3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.
 4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, RS Holding może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Reklamacje

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy info@rafalszrajnert.pl.
 2. RS Holding rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji RS Holding poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
 3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu, Użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do RS Holding z reklamacją.
 4. RS Holding blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji RS Holding udostępnia Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu. RS Holding zastrzega sobie prawo potracenia kosztów manipulacyjnych.
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez RS Holding, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.
  1. 6a. Powyższe postanowienia 1-5 nie dotyczą konsumentów. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, e-mailowej na adres: info@rafalszrajnert.pl lub przesyłając ją listem na adres RS Holding w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by RS Holding mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji RS Holding poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji
 7. Po wystawieniu faktury bądź zaksięgowaniu wpłaty: brak możliwości odstąpienia od umowy.

Faktury VAT

 1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.
 2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF, wysłanego na życzenie klienta na adres email wskazany podczas zakupu.
 3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.
 4. Postanowienia 1-4 powyżej nie dotyczą konsumentów.

Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu

 1. RS Holding zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulamin, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem i będzie prowadziło do usunięcia Konta Użytkownika.
 3. Powyższe postanowienia 1-2 nie dotyczą konsumentów. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. RS Holding nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 2. RS Holding nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 3. RS Holding– o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od RS Holdingi którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. RS Holding zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od RS Holding.
Podziel się!
Czy wiesz że zapisując się teraz na e-mail będziesz otrzymywać wskazówki jak osiągnąć swoje wymarzone, smukłe i wspaniałe ciało?








Wzór na spalanie kalorii

Zaczekaj...

Zapisz się i zobacz co dla Ciebie mam.